TT

Tên đơn vị/cá nhân

Điện thoại cơ quan

Di động

1

Lãnh đạo Sở

  
 

Giám đốc Sở: Ngaaaaaaaaaaa

02603864260

0966111259

 

Phó Giám đốc Sở: Văn Tất Cường

02603861181

0913488743

 

Phó Giám đốc Sở: Phạm Xuân Khanh

02603912096

0967005399

 

Phó Giám đốc Sở: Huỳnh Văn Liêm

02603504179

0932526797

2

Văn phòng Sở

  
 

Ưng Văn Thanh: Chánh Văn phòng

02603861427

0797902318

 

Phạm Quang Thành: Phó Chánh Văn phòng

02603915690

 

 

Văn thư Sở Nông nghiệp và PTNT

0260 3862516;

Thư công vụ: snnptnt@kontum.gov.vn